Prodej pozemku, 5360 m2, Drnovice

1 699 000 czk / za nemovitost

Prodej zahrady, 5360 m2, Drnovice

Exkluzivně nabízím k prodeji velmi zajímavý, oplocený pozemek o celkové ploše 5360 m2.

Pozemek má nepravidelný tvar a vede k němu nezpěvněná příjezdová cesta. POzemek se historicky využíval na chov včel, hodný je tedy např. pro včelaře.

V předmětné funkční ploše platí následující regulativy:

FUNKCE: NSz SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ

Hlavní využití Plochy s víceúčelovým využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemně rovnocenném
postavení, přírodní ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní
formy produkčních a komerčních činností.
Přípustné – pozemky neintenzivní zemědělské výroby – pastviny, louky, orná půda, sady,
zahrady, vinice, rozptýlená zeleň, vodní plochy
– pozemky pro rekreační využívání přírodního potenciálu např. pohyb v přírodě,
rekreačních louky…
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a
technické infrastruktury, manipulační plochy
– účelové komunikace s převažujícím rekreačním využitím (např. komunikace pro
pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních)
– pozemky pro zachování ekologické stability území - ÚSES
– opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů,
protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků, realizace
menších vodních nádrží
– pozemky staveb pro ochranu přírody
Nepřípustné – všechny děje a činnosti, které by rušily kompromisní využívání
– činnosti narušující ekologickou rovnováhu území
– pozemky staveb a jiná opatření (včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí a včetně oplocení) pro lesnictví, těžbu nerostů, pro účely rekreace a
cestovního ruchu, hygienická, ekologická a informační centra, včetně oplocení,
s výjimkou lokality Kopaniny pod kněžím hájem, kde je s ohledem na stávající
stav a charakter území, možnost umísťovat oplocení
Podmíněně přípustné
– pozemky staveb a jiná opatření (včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí a včetně oplocení) pro zemědělství (např. seníky, otevřené přístřešky
pro volné ustájení dobytka, výběhy, včelíny, informační tabule apod.), včetně
jejich oplocení, za podmínky, že:
o budou mít vazbu na stávající využívání území či doplňující charakter ke
stávajícím stavbám a činnostem v území a nebudou trvalého charakteru
o nedojde ke snížení rekreačního potenciálu a ekologické stability krajiny
o sportovní aktivity nebudou mít zásadní vliv na krajinný ráz území a kvalitu
životního prostředí
– přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že budou
malého rozsahu (max. 20% původního rozsahu)
– plochy pro zalesnění menšího rozsahu za podmínky, že:


Pro více informací prosím kontaktujte makléře nabídky. Očekávejte slušné jednání.
Číslo zakázky: 309-NP00126
Město: Drnovice
Celková plocha: 5360 m2
Typ nemovitosti: Pozemky
Druh pozemku: Zahrada
Energetická náročnost budovy: G
Garáž: Ne
Balkón: Ne
Lodžie: Ne
Výtah: Ne

Mám zájem o nemovitost

Tuto nemovitost vám rád(a) představí

Kamil Jelínek

Jelínek Kamil


 
Tel. na makléře:
+420 774 006 863

Potřebujete poradit / máte zájem o prohlídku?