Informace o zpracování osobních údajů

Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které jste uvedl/a ve shora umístěném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost REALITY 5 s.r.o., IČO: 24133663, se sídlem Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181664, kontaktní údaje: andel@re-max.cz (“Realitní kancelář”),za účelem vyřízení Vaší žádosti o obchodní spolupráci s Realitní kanceláří.

Při zpracovávání Osobních údajů Realitní kancelář chrání veškeré údaje jako důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Realitní kancelář je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679), správcem Vašich osobních údajů. Tyto údaje Realitní kancelář zpracovává za účelem výkonu své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitých věcí.

Realitní kancelář bude Osobní údaje zpracovávat za účelem vyřizování požadavků zaslaných prostřednictví elektronických formulářů v případě Vašeho zájmu o zaměstnání či jinou formu spolupráce s Realitní kanceláří.

Dále bude s Vaším souhlasem Realitní kancelář zpracovávat Vaše Osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení a nabídky služeb. V případě, že jste udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení od všech subjektů v síti RE/MAX, může Vám kterákoli realitní kancelář nebo makléř sítě RE/MAX zasílat jakákoliv obchodní sdělení. Aktuální seznam subjektů v síti RE/MAX je dostupný na: https://www.remax-czech.cz/reality/realitni-kancelare/ a https://www.remax-czech.cz/reality/makleri/.

Příjemci:

Realitní kancelář Vaše Osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, případně dalším správcům, ale pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování Osobních údajů.

Doba uchování:

Vaše Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vámi vznešeného požadavku, minimálně do doby sjednání schůzky s příslušným zástupcem Realitní kanceláře. V případě zasílání obchodních sdělení pak po dobu trvání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním.

Práva subjektů údajů:

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

  1. Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na informaci, zda li Realitní kancelář zpracovává Vaše Osobní údaje a pokud jsou zpracovávány, máte přístup k těmto informacím.
  2. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů – v případě, kdy se domníváte, že údaje o Vás zpracovávané jsou nepřesné nebo neúplné, máto právo na jejich opravu, resp. doplnění.
  3. Právo na výmaz – v případě, kdy požádáte o vymazání Vašich Osobních údajů Realitní kancelář, ta jich vymaže, nejsou li již potřeba pro účely, pro které byly shromážděny, zpracování je protiprávní, dále pak vznesete li námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů – na základě Vaší žádosti o omezení zpracování osobních údajů provede Realitní kancelář činnosti směřující k vyhovení této činnosti.
  5. Právo na přenositelnost údajů – k třetímu subjektu, a to v případě, kdy zpracovávané údaje jsou uchovávány v elektronické podobě a požádáte o jejich přenesení.
  6. Právo vznést námitku proti zpracovávání Osobních údajů. V případě, že Realitní kancelář neprokáže, že existuje oprávněný důvod pro zpracování Osobních údajů, mají povinnost zpracování na základě námitky bezprostředně ukončit.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).